Meny

Stäng

Efterlysning: Vet du hur man förebygger psykisk och fysisk ohälsa och skapar hållbara företag?

Att upptäcka tidiga signaler på ohälsa vittnar många om är en av de viktigaste faktorerna för att snabbare komma tillbaka och för att på lång sikt skapa hållbara företag för medarbetare. Vi har nu under längre tid varit ute och ställt frågan: “Hur förebygger företag psykisk och fysisk ohälsa – och skapar hållbara företag och bra arbetsmiljö?” Så klart vill vi gärna ha din input också, du som arbetar inom HR, styrelse, ledning, chefer, fackligt och som arbetsmiljöexperter eller är rehabspecialist. Kontakta oss på info@rehappen.se så pratar vi mer!

Häng med och validera för att säkerställa evidens i arbetet kring hälsa på jobbet!

Vi hjälper företag med utbildning, system, strukturer, ledarskap, kultur och arbetssätt samt arbetar skräddarsytt och helt öppet tillsammans med idéer som kunder för fram.

Vi är också inne på att man istället för rehabsystem borde kalla vårt system Rehappen för ett prehabsystem då det handlar om att förebygga och fånga tidiga signaler på ohälsa och bygga hälsosamma, sunda, trygga och lönsamma företag.

Vilka behov finns av system? Hur funkar ledarskapet? Hur arbetar ni idag? Vad behövs hos er? Vilka idéer har du?

Dina svar betyder mycket för oss i samarbetet. Vi gör gärna en analys tillsammans för att sedan skapa en strategi och plan för wellness.

Varför skall VD bry sig om sjukfrånvaro?

HR har naturligt hög kompetens inom hantering av sjukfrånvaro, det är lätt att dra slutsatsen att HR är bäst lämpade att delegera frågan till. Efter samtal med våra kunder vill vi dela med oss av våra erfarenheter av vad som är framgångsfaktorer.

De företag som lyckas har detta gemensamt:

  • Högsta ledningen är engagerad och intresserade av frågan
  • Närmaste chef är den som tar initiativet och har en dialog med medarbetaren
  • HR är med i ett nära samarbete i de mer komplexa fallen

För att brodera ut svaren lite mer, engagemang från VD och högsta ledning är viktig, dels för att det finns stor resultatpåverkan kopplat till höga kostnader, en annan minst lika viktig aspekt är den positiva nytta detta gör för företagskulturen. Det är tufft att vara chef och ledare idag, som VD vill man att de olika avdelningscheferna skall ha bästa förutsättningar för att leda och lyckas med sitt uppdrag, att ta tag i frågan runt frånvaro är en mycket viktig signal för att få en bra företagskultur.

Som chef och ledare finns det många uppgifter att ta ansvar för, tunga administrativa processer och verktyg hinns inte med. För medarbetaren är en bra dialog med sin chef är en nyckelfaktor för att trivas på jobbet. Chefen är den som först skall och kan agera när en medarbetare visar tecken på bristande motivation och/eller frånvaro. För en avdelningschef är det mycket enklare att ta upp dialogen en medarbetare om det finns ett tydligt engagemang från högsta ledningen. Det måste vara smidigt och enkelt för en chef att hitta viktig information om sina medarbetare och få en struktur och stöd att arbeta med frågan.

HR har med sin specialistkompetens i denna fråga ett stort ansvar att stötta chef och ledare i vad som gäller lagligt och enligt policy på företaget men också hur man på ett bra sätt hanterar dialogen mellan chef och medarbetare. HR skall inte ta över ansvaret att leda medarbetaren utan låta ”chefen vara chef” men var noga med att samtal och åtgärdsplaner följer de lagar och företagspolicy som gäller. Koordinerat samarbete mellan chef och HR är nyckeln, frågan skall inte skjutas till den ena eller den andra.

Rehappen som bolag är skapat för att se till att det som beskrivs ovan kan hända hos alla våra kunder. Vi har ett verktyg som gör det enkelt och effektivt att hitta var det finns frånvaro inom företaget. Dessutom är det en plattform för att kunna arbete mot en lösning på ett GDPR säkert sätt.