Meny

Stäng

Produkter & Tjänster

Rehappen erbjuder ett modernt IT-system som digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro – från analys, dokumentation och ett antal tjänster kopplat till arbetet med sjukfrånvaro, arbetsmiljö, ledarskap, kultur och HR. Utan systemstöd är det svårt för chefer och HR att följa upp.

Vi erbjuder också tjänster, utbildning och interim HR-konsult med specialistkompetens på sjukfrånvaro. Ofta går vi in mer i början med stöd till ledare och HR för att få in det systematiska arbetssättet.

Programvaran Rehappen för sjukfrånvaro

Rehappen GDPR säkert och mobilanpassat  IT verktyg för att hantera sjukfrånvaro.

Implementering av systemet Rehappen kräver ingen integrering och cheferna har tillgång till sina medarbetares sjukfrånvaro och kan lätt starta sitt arbete med rehab och samtal, dokumentera, följa uppsatta mål och spara ned rehabplaner och hitta sina anteckningar i systemet. Sjukfrånvaro är känslig data och Rehappen föddes efter GDPRs införande för att dokumentation, data mm kring sjukfrånvaro inte får mailas eller förvaras ostrukturerat på chefers eller HRs datorer. Samlad information följer medarbetaren även vid organisationsförändringar. Systemet visualiserar kostnader för sjukfrånvaro vilket är en viktig motivation för att prioritera insatser. Det blir synligt i verktyget att företaget redan betalar för sjukfrånvaron.

Interim HR och rehabspecialist

Många ledare är osäkra på hur man ska hantera svåra samtal. Rehappen erbjuder stöd till ledare och HR för att känna sig trygga. Vi har också on the job coachutbildningar och kan stötta med coachsamtal både för chefer och medarbetare ute på arbetsplatserna. Vi erbjuder interim HR-konsulter med fokus på just rehabilitering och sjukfrånvaro.

Ibland kör man fast i dialogen mellan företag och anställd, i de situationerna är det fördelaktigt att koppla in en tredje part som är van att hantera situationer och kommer som en professionell person som inte är part i målet. Sk trepartsamtal är ofta ett viktigt stöd. Vi har lång erfarenhet av att lösa personalsituationer där man upplever att man kört fast. Vi slussar också vidare till professionella experter.

Organisationsutveckling

Vi är organisationspsykologer, beteendevetare, personalvetare och experter på att identifiera om det är något i organisationen som gör att medarbetarna oftare blir sjuka eller sjukskriver sig. Vi ser tillsammans med kunderna vart i företaget det finns flaskhalsar eller stressiga arbetsmiljöer. Vi kan också hjälpa till att göra något åt det. Organisation och att “sätta” en hållbar organisation är det som gör oss unika. Vi har också lång erfarenhet från företagsledningar och vet hur svårt det är ibland att se vad som behövs. Vi jobbar ofta nära fackliga organisationerna.

Systematiskt arbetssätt kring hälsa & sjukfrånvaro

Vi stöttar i att identifiera medarbetare som har hög sjukfrånvaro och coachar både medarbetaren och cheferna. Genom att lägga fokus på de individer som har hög sjukfrånvaro kommer den i längden att sänkas. Vi har metoder och modeller som vi vet fungerar och leder till en bra arbetsmiljö. Bakom varje sjukskrivning finns en berättelse och vi lägger fokus på att hitta individen och stötta.

Verktyg och processer för rehab

De flesta kunder har redan utvecklade processer och policys kring sjukfrånvaro och då arbetar Rehappen i kundens, och går in och stöttar upp arbetet. Vid behov kan vi utveckla dessa för företag som saknar verktyg och processer kring sjukskrivningsprocessen.

Bedömning och stöd i svåra situationer

Rehappen kan hjälpa till när man upplever att det svårt att veta om medarbetaren kan arbeta, hur återgången ska se ut, eller vilka krav du kan ställa på medarbetaren.

Ofta är det bättre att chefen är chef och medarbetaren får hjälp av någon utomstående. För de allra flesta ger att arbeta en bättre hälsa och bedömning och anpassning av arbetet är en av våra kärnkompetenser. Tillsammans med rehabspecialist, chef, HR, läkare, försäkringskassan och medarbetare stöttar vi i rehabplanering och återgång i arbetet, eller omplacering och omplaceringsutredningar. Vi är också duktiga på arbetsrätten runt rehabilitering.

Utbildning

Rehappen håller kurser antingen hos våra kunder eller i våra egna fina lokaler. I arbetet med sjukfrånvaro lär vi ut rehab, ledarskap, samtalsmetodik, MI – Motiverande Samtal, svåra samtal samt lagar och regler runt arbetsrätten och rehab. Vi gör det lättare för ledare att vara chefer i situationer där sjukdom eller återkommande sjukfrånvaro är en utmaning.

Utbildning i rehablitering och hållbarhet

Vi utbildar chefer och medarbetare i systematiskt arbete runt sjukfrånvaro och arbetsmiljö. I det ingår rehabiliteringsprocessen, lagar och koppling till produktivitet och lönsamhet. Vi kan arbetsmiljölagarna men vi tar det ett steg längre. I mångt och mycket handlar det om att arbeta framgångsrikt i team och att etablera en hållbar och mänsklig kultur.

Hållbart ledarskap, kultur- och ledarutveckling

Hur företaget arbetar med sjukfrånvaron och situationer där ledarskapet har avgörande betydelse påverkar hela företagskulturen.

Att vara upprepat sjukfrånvarande kan vara en tidig signal som chefer behöver uppmärksamma. Rehappen utbildar och coachar ledare att använda ett arbetssätt där de lätt kan hitta personerna som har upprepad frånvaro, ta snacket och hjälpa på riktigt. När det sker händer något med kulturen.

Rehappen stöttar en kultur och ledarskapsutveckling som leder till ett mänskligare hållbart företag, ett företag där det spelar roll om du är där eller inte. Det gör att vi som medarbetare känner oss tryggare för vi vet om vi drabbas själva kommer vi få ett professionellt bemötande. Att någon är frekvent frånvarande påverkar hela teamet. Rehappen stöttar i teamutveckling och är utbildade organisations- och beteendevetare.

Prissättning för Produkter och Tjänster

Implementering av systemet kräver inga integreringar och vi tar betalt per medarbetare och månad.

För tjänster som interim HR specialist med inriktning på sjukfrånvaro, coaching, trepartssamtal, utbildningar, kultur & ledarutveckling tar vi betalt per timme.